روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو 3 پند می دهم که کامروا شوی. ... اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!  ... دوم اینکه در بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی !  ... سوم اینکه در بهترین کاخها و خانه های جهان زندگی کنی !!! 


 

پسر لقمان گفت ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم چطور من  می توانم این کارها را انجام  دهم؟  ... لقمان جواب داد : ...

اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری هر غذایی که میخوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد .   ... اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی در هر جا که خوابیده ای احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است .   ... و اگر با مردم دوستی کنی و در قلب آنها جای می گیری و آنوقت بهترین خانه های جهان مال توست...