از دادگاه که بیرون آمد خیلی خوشحال به نظر می رسید. بدهکارش را روانه زندان کرده بود.

امروز هم قرار بود شخص خیری بدون دریافت هیچ وجهی کلیه اش را به تنها پسرش اهدا کند. ولی انگار هیچ خبری از مرد خیر نبود زیرا همین امروز صبح به خاطر بدهی اش روانه زندان شده بود. روزگار خود تصمیمش را گرفته بود…