دو آتشنشان وارد جنگلی می شوند تا آتش کوچکی را خاموش کنند . آخر کار

وقتی از جنگل بیرون می آیند و میروند کنار رودخانه ، صورت یکی شان کثیف

و خاکستر است و صورت آن یکی به شکل معصومانه ای تمیز .

سوال : کدامشان صورتش را می شوید ؟

اشتباه کردید ، آن که صورتش کثیف است به آن یکی نگاه می کند و فکر میکند
صورت خودش هم همان طور است .

اما آن که صورتش تمیز است می بیند که سرتاپای رفیقش غبار گرفته است و به

خودش می گوید : حتما من هم کثیفم ، باید خودم را تمیز کنم .

از کتاب زهیر پائولو کوئیلو

حالا فکر کنیم چند بار اتفاق افتاده که دیگران از رفتار بد ما و یا ما از رفتار بد دیگران به شستشو و پالایش روح خودمان پرداخته باشیم .