کودکی که لنگه کفشش را دریا از او گرفته بودروی ساحل نوشت : دریا دزد کفشهای من

مردی که ازدریاماهی گرفته بود ،روی ماسه ها نوشت : دریا سخاوتمندترین سفره هستی

موج آمد و جملات را با خود شست  .....


تنها برای من این پیام را گذاشت که :

برداشتهای دیگران در مورد خودت را، در وسعت خویش حل کن تا دریا باشی