حکایات مدیریتی و سخنان زیبا

در دنیا فقط یک نفر وجود دارد که باید همیشه سعی کنید ازاو بهتر باشید وآن کسی نیست جز گذشته خودتان

تیر 96
1 پست
تیر 94
3 پست
خرداد 94
5 پست
مهر 93
3 پست
تیر 93
9 پست
خرداد 93
15 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
6 پست
دی 92
12 پست
آذر 92
18 پست
آبان 92
17 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
8 پست
مرداد 92
15 پست
تیر 92
8 پست
خرداد 92
13 پست
اسفند 91
25 پست
بهمن 91
19 پست
دی 91
27 پست
آذر 91
31 پست
آبان 91
40 پست
مهر 91
29 پست
شهریور 91
21 پست
مرداد 91
27 پست
تیر 91
40 پست
خرداد 91
8 پست
اسفند 90
51 پست
بهمن 90
44 پست
دی 90
38 پست
آذر 90
61 پست
آبان 90
34 پست
مهر 90
35 پست