داستان عقرب

مرد پاسخ داد: “این طبیعت عقرب است که نیش بزند ولی طبیعت من این است که عشق بورزم.” چرا باید مانع عشق ورزیدن شوم فقط به این دلیل که عقرب طبیعتا نیش می زند؟

شرح حکایت

عشق ورزی را متوقف نساز. لطف و مهربانی خود را دریغ نکن، حتی اگر دیگران تو را بیازارند.

همیشه اشتباهات مردم را ببخش نه بخاطر اینکه آنها سزاوار بخشش اند بلکه تو سزاوار آرامشی                                                                زرتشت

/ 0 نظر / 12 بازدید