نشانه ای از جهنم و بهشت!

کنار جاده نشسته بود و با چشمان بسته در حال تفکر بود.
ناگهان تمرکزش با صدای گوش خراش یک جنگجوی سامورایی به هم خورد:
« پیرمرد، تو که راهبی  بهشت و جهنم را به من نشان بده!»

راهب به سامورایی نگاهی کرد و لبخندی زد.

سامورایی از این که می دید راهب بی توجه به شمشیرش فقط به او لبخند می زند، برآشفته شد، شمشیرش را بالا برد تا گردن راهب را بزند!
راهب به آرامی گفت:« خشم تو نشانه ای از جهنم است.»

سامورایی با این حرف آرام شد، نگاهی به چهره راهب انداخت و به او لبخند زد.

آنگاه راهب گفت:« این هم نشانه بهشت!»

 حضرت علی ع : با مردم چنان با نیکوئی معاشرت نمائید ؛ که اگربمیرید بر شما بگریند و اگر دور شوید ؛ آرزوی دیدار شما کنند .

/ 0 نظر / 7 بازدید