سنگ تراش

در همان لحظه، او تبدیل به حاکم مقتدر شهر شد. در حالی که روی تخت روانی نشسته بود، مردم همه به او تعظیم می کردند. احساس کرد که نور خورشید او را می آزارد و با خودش فکر کرد که خورشید چقدر قدرتمند است.
او آرزو کرد که خورشید باشد و تبدیل به خورشید شد و با تمام نیرو سعی کرد که به زمین بتابد و آن را گرم کند.

پس از مدتی ابری بزرگ و سیاه آمد و جلوی تابش او را گرفت. پس با خود اندیشید که نیروی ابر از خورشید

بیشتر است، و تبدیل به ابری بزرگ شد.

کمی نگذشته بود که بادی آمد و او را به این طرف و آن طرف هل داد. این بارآرزو کرد که باد شود و تبدیل به باد

شد. ولی وقتی به نزدیکی صخره سنگی رسید، دیگر قدرت تکان دادن صخره را نداشت. با خود گفت که قوی

ترین چیز در دنیا، صخره سنگی است و تبدیل به سنگی بزرگ و عظیم شد.

همان طور که با غرور ایستاده بود، ناگهان صدایی شنید و احساس کرد که دارد خرد می شود. نگاهی به پایین

انداخت و سنگتراشی را دید که با چکش و قلم به جان او افتاده است..

اهدافتان را دنبال کنید  و پشتکار داشته باشید  خداوند یاریتان خواهد کرد

کسانی که مى‏خواهند همه از آنها راضى باشند و مورد توجه همه ، عملاً در تلاشند که خود نباشند!

مهم نیست که من چه کارى انجام مى‏دهم، هر چه باشد دوست ‏دارم آنرا به نحو احسن و تا انتها انجام  دهم.                                  

                                                       کیم وو چونگ، بنیانگذار شرکت دوو

 

/ 1 نظر / 11 بازدید

خیلی جالب بود متشکرم